เทคโนโลยี 2 ชั้น ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5