เทคโนโลยี 2 ชั้น ม.5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5