มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ (power point -Excel)