รายวิชา เทคนิคการพยาบาล รหัสวิชา 993-123 (ปีการศึกษา 2557)

สุไฮดาร์ แวเตะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาฝีกปฏิบัติเทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน