การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน