มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชิต จำรัส

โรงเรียนตราษตระการคุณ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ อ22101