การเรียนรู้ของเครื่อง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียนรายวิชาการเรียนรู้ของเครื่อง