คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33201 ระดับชั้นม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวอำไพ จิตวิขาม

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ห้อง 2 และห้อง 3