ห้องเรียนวิทาศาสตร์ ชั้น ป.5 คุณครูมณี พรมแสง

มณี พรมแสง

โรงเรียนบ้านดงธาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์