เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHE 319 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หลักการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ บทบาทของนักสาธารณสุขกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ