PHE 319 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หลักการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ บทบาทของนักสาธารณสุขกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ