เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PPTX ชั้นป.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูน้ำฝน ยามกระโทก

โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมนำเสนอผลงานได้แก่ Microsoft Office Power point 2010 ตามระบบงานสารสนเทศ เป็นพื้นฐานการเสนองาน ในฐานะอุปกรณ์ช่วยงาน เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมต่างๆในการทำงาน และ Microsoft Office Power point 2010 มีเจตคติที่ดีในการเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน