อบรมห้องเรียนกลับทาง @ สุราษฎร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้เพื่ออบรมห้องเรียนกลับทาง @ สุราษฎร์