ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เสมอใจ ข่ายม่าน

โรงเรียนวัดสมหวัง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์