การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2558)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2558)

Class ID
15565

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

รายวิชา 4167224 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)