การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167224 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3