ไมโครคอมพิวเตอร์ปวช.3 อิเล็กทรอนกส์

ศุภวรรณ ภัทรคุปต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ระบบฏิการเบื้องต้น