เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาการอ่าน CA109

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกฝนการอ่านเพื่อจับประเด็น จับใจความสำคัญและถอดความหมาย ฝึกฝนการอ่านงานเขียนต่าง ๆ เช่น ข่าว สารคดี บทความ เรื่องสั้น นิยาย บทละคร บทโฆษณา