การพัฒนาการอ่าน CA109

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกฝนการอ่านเพื่อจับประเด็น จับใจความสำคัญและถอดความหมาย ฝึกฝนการอ่านงานเขียนต่าง ๆ เช่น ข่าว สารคดี บทความ เรื่องสั้น นิยาย บทละคร บทโฆษณา