0115492 เทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในรายวิชา เทคโนโลยีและการสอนภาษาอังกฤษ เป็นระบบหนึ่งที่นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นระบบที่จะสามารถสนับสนุนนิสิตให้เป็นนิสิตแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุ