ธรณ๊วิทยาพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5