homeงานปรับปรุงหลักสูตร
personperson_add
งานปรับปรุงหลักสูตร

ผู้สอน
person
ผศ. วัลลา ตันตโยทัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานปรับปรุงหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1566

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับติดตามงานการปรับปรุงหลักสูตรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)