การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคต่างๆ จากง่ายๆ ไปยากตามลำดับ ด้วยโปรแกรม Flash