การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคต่างๆ จากง่ายๆ ไปยากตามลำดับ ด้วยโปรแกรม Flash