เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาฟิสิกส์5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เสน่ห์ สายต่างใจ

โรงเรียนเถินวิทยา

นักเรียนที่เข้าเรียนรู้จะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายจึงจะถือว่าผ่านการประเมินการใช้สื่อชุดนี้