มัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาฟิสิกส์5

เสน่ห์ สายต่างใจ

โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เข้าเรียนรู้จะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายจึงจะถือว่าผ่านการประเมินการใช้สื่อชุดนี้