วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื่องต้น