ACT-100


ผู้สอน
นันทวัฒน์ ฟองมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ACT-100

รหัสวิชา
1571

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกตัวอย่างการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น Problem-based Learning Case-based Learning เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books