homeACT-100
person
ACT-100

ผู้สอน
นันทวัฒน์ ฟองมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ACT-100

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1571

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกตัวอย่างการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น Problem-based Learning Case-based Learning เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)