เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ACT-100

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกตัวอย่างการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น Problem-based Learning Case-based Learning เป็นต้น