ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูล คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

ต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล