เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ธรรมศึกษาตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา และเพื่อจรรโรงไว้ซึ่งความเป็นชาวพุทธที่ดีครับ