ธรรมศึกษาตรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา และเพื่อจรรโรงไว้ซึ่งความเป็นชาวพุทธที่ดีครับ