ธรรมศึกษาตรี

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา และเพื่อจรรโรงไว้ซึ่งความเป็นชาวพุทธที่ดีครับ