โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

 

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร