มัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
http://www.yorosor.com