เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ 2 (ว30202)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ Classstart สำหรับรายวิชา ฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 นี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่เสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับ

รายละเอียดเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วติดตามกันต่อไปภายในได้เลยครับ!!!