เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง20203 การจัดการข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึก ทักษะและกระบวนการทำงานเกี่ยวกับตารางการคำนวณ (Microsoft Excel ) การเรียกใช้โปรแกรม การสร้างสมุดงานใหม่ การใส่ข้อมูลลงในตาราง ปรับขนาดและช่องตาราง จัดรูปแบบเซลล์ การใส่สูตรคำนวณ คัดลอกข้อมูล คัดลอกสูตร ย้ายข้อมูล ลบเซลล์ แทรกเซลล์ การตั้งชื่อ ย้ายและลบ Worksheet สร้างกราฟ และการสั่งพิมพ์ การทำปฏิทิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง การออกแบบตารางบันทึกจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน การทำบัญชีรายชื่อภายในห้องเรียน การเก็บบันทึกคะแนนและรวมคะแนนของตนเอง การค้นหาข้อมูลรายการสินค้าจากอินเทอร์เน็ตและนำมาจัดทำรายการสินค้า โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะ ปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้