เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TB550

เกี่ยวกับชั้นเรียน


วิชานี้เน้นการศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการและการลงทุนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จโดยมุ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดมูลค่าของเนื้องานเสมือนเป็นผลลัพธ์ของการริเริ่มโครงการทางธุรกิจ โดยผู้ให้บริการหรือผู้เชี่ยวชาญและมูลค่าอันเกิดจากธุรกิจอันเป็นผลจากการใช้ประโยชน์การริเริ่มโครงการด้านธุรกิจที่นำเสนอ โดยในมุมมองทางธุรกิจทั้งสองด้านจำเป็นต้องมีความเข้าใจในมูลค่าของงานที่จะส่งมอบ และการสร้างมูลค่างานของโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเนื้อหาจะเน้นถึงแนวทางการปฏิบัติแผนงานในแต่ละกระบวนการให้ได้มาซึ่งมูลค่างานในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากกรอบและกระบวนการบริหารโครงการแบบทั่วไป