ห้องเรียนครูนุช (เทคโนโลยีสารสนเทศ 2)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5