วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม