เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 701,707,711,715,801

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

Title: Experiences

Grammar:

Present Perfect Tense=S+has/have+v3

Vocabulary :

management(n.)=การจัดการ

climb(v.)=ปีน

Exercise:

play=played see=seen

I/nerver/do/any extream sports.=

I have never done any extream sports

Test:

1.She ….every day. a. have smoke b. has smoked c. smoke d. having smoke

2. I have never…………of it.

a. hear  b. has  c. heard