931-209 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

นลินี สุตเศวต

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

  • ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และบทบาทของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินและการนำผลการประกันคุณภาพไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา