ปอบัณฑิตรุ่น 2 ห้อง 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุฎิภากาญจน์ สกุลพรพัฒน์

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

ประถมศึกษาปีที่1