ปอบัณฑิตรุ่น 2 ห้อง 4

ชุฎิภากาญจน์ สกุลพรพัฒน์

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่1