คณิตศาสตร์ ป.1

กานต์ชนิด นิยมลาภ

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง