คณิตศาสตร์ ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง