ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ม.6)

คำอธิบายชั้นเรียน

ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.6