อบรม Flipped Classroom @ PSU July 20

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับใช้เพื่ออบรมFlipped Classroom @ PSU July 3 นี้ค่ะ