เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

762-470 Islamic Pedagogy 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

762-470 วิทยาการสอนอิสลาม Isamic Pedagogy 2(2-0-4)

แนวคิด จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะความเป็นครู และเทคนิควิธีการสอนตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมหมัด

Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy based on the practices of the Prophet Muhammad (s.a.a.w)