58-1 4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

กลไกของสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆและไม่ใช้อุปกรณ์