สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน