สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 58

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน