58-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3)

ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข