58-1 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management) 2(2-0-4)

ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ