58-1 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
58-1 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16120

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management) 2(2-0-4)

ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.