เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Preparations for Field Experience in Public Health) 2(90)

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในอาชีพ