คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน