423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 902

คำอธิบายชั้นเรียน

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ที่เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้