423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 902


ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
423103 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) กลุ่ม 902

รหัสวิชา
1614

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายวิชา

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ที่เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books