การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

จันทิมา เสวกวัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16195

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการและประโยชน์ของการทำงานที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำงานให้เกิดผลอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสม ตรงกับลักษณะงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ด้วยความสะอาดรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่อง ภาพร่าง 2 มิติ หรือภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้างและด้านยาว เป็นการถ่อยทอดความคิดหรือจินตนาการ การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ศึกษาขั้นตอนการค้นหาข้อมูลประกอบด้วย การกำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา การเลือกแหล่งข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์ การสรุปผล จนถึงขั้นตอนการนำเสนอได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องศึกษาวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ การคิด การสรุป การอธิบาย การปฏิบัติทักษะ การจำแนก การนำเสนอ การแก้ปัญหา นำความรู้ความคิดไปใช้ในการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ รักความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3

ง 2.1 ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3

ง 3.1 ป.3/1, ป.3/2

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.