ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จิราวรรณ ทองมณี

โรงเรียนวัดแร่ราษฎ์สุทัศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานด้านการเกษตร 2.งานด้านคอมพิวเตอร์