เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิราวรรณ ทองมณี

โรงเรียนวัดแร่ราษฎ์สุทัศน์

เป็นการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานด้านการเกษตร 2.งานด้านคอมพิวเตอร์