คอมพิวเตอร์น่ารู้

อ่อนจิรา อ่อนศรีทอง

โรงเรียนไพบูลย์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน