วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวกมลทิพย์ จั่นพานทอง

โรงเรียนวัดเทียนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1